author Hotline: 0938.91.3738

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

Bằng việc truy cập vào trang thông tin điện tử này, quý khách đã xác nhận đồng ý với các điều khoản sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế hay loại trừ nào. Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng trang thông tin điện tử. Các điều khoản sử dụng này có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào bằng việc cập nhật vào chính mục này. Quý khách cũng phải tuân thủ với các sửa đổi nói trên, vì vậy quý khách nên truy cập vào mục này thường xuyên để kiểm tra các điều khoản có hiệu lực vào từng thời điểm mà quý khách phải tuân thủ.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép, các thông tin trên trang thông tin điện tử này được cung cấp theo đúng nguyên trạng và không được bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngầm định. Công ty Cổ Phần Địa Ốc Củ Chivà các công ty trực thuộc hay liên kết (gọi chung là “CỦ CHI LAND”) khước từ trách nhiệm đối với mọi bảo đảm, cho dù là dưới các hình thức rõ ràng hay ngầm định, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ đảm bảo ngầm định nào về khả năng thương mại và sự phù hợp với bất kỳ mục đích cụ thể nào. CỦ CHI LAND không bảo đảm rằng các chức năng trong thông tin của trang thông tin điện tử này sẽ không bị gián đoạn hay không có lỗi, hoặc các lỗi này sẽ được khắc phục, hoặc trang thông tin điện tử này hay máy chủ của trang thông tin điện tử này sẽ không có vi-rút hay các thành phần có hại khác. CỦ CHI LAND không đưa ra bất kỳ cam đoan hoặc bảo đảm nào về tính đúng đắn, chính xác, tin cậy hay bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến việc sử dụng hay kết quả của việc sử dụng các thông tin trên trang thông tin điện tử này. Quý khách (chứ không phải CỦ CHI LAND) sẽ chịu toàn bộ các chi phí dịch vụ, sửa chữa, hoặc khắc phục cần thiết cho việc sử dụng hay kết quả của việc sử dụng các thông tin trên trang thông tin điện tử này. Các thông tin và các diễn tả trong trang thông tin điện tử này không diễn tả một cách hoàn chỉnh tất cả các điều khoản, điều kiện hay các loại trừ áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ, mà chỉ nhằm một mục đích duy nhất là cung cấp các thông tin mang tính tổng quát. Để có được các thông tin đầy đủ, xin quý khách tham khảo các hợp đồng bảo hiểm hoặc các hợp đồng liên quan đối với từng sản phẩm hay dịch vụ tương ứng. Trang thông tin điện tử này có thể được liên kết với những trang thông tin điện tử khác không thuộc sở hữu CỦ CHI LAND. CỦ CHI LAND không chịu trách nhiệm về các nội dung của các trang thông tin điện tử đó. Việc đưa bất kỳ đường dẫn nào có khả năng liên kết đến các trang thông tin bên ngoài sẽ không thể ngầm hiểu hoặc diễn giải rằng CỦ CHI LAND đã phê duyệt hoặc chấp thuận các trang thông tin điện tử đó hoặc các nội dung được đăng tải trên đó.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Dù CỦ CHI LAND sẽ cố gắng một cách hợp lý để có được các thông tin chính xác và cập nhật trên trang thông tin điện tử này; các lỗi hay thiếu sót vẫn có thể xuất hiện. Trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép, CỦ CHI LAND không cam đoan hoặc đảm bảo về sự chính xác về nội dung của trang thông tin điện tử này và trong mọi trường hợp, bao gồm cả các trường hợp do sơ suất, CỦ CHI LAND hay bất kỳ bên nào tham gia vào việc tạo ra, hình thành hoặc truyền đi trang thông tin điện tử này sẽ không chịu trách nhiệm với quý khách đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, gián tiếp, do quan hệ nhân quả hay do bị phạt do việc sử dụng, hay không thể sử dụng các thông tin trên trang thông tin điện tử này, ngay cả trong trường hợp CỦ CHI LAND hay bất kỳ đại diện được ủy quyền nào của CỦ CHI LAND đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó. Trong bất kỳ trường hợp nào, toàn bộ trách nhiệm của CỦ CHI LAND đối với các thiệt hại, tổn thất hay các khiếu kiện của quý khách sẽ không vượt quá số tiền mà quí khách đã trả cho việc truy cập vào trang thông tin điện tử này, nếu có. CỦ CHI LAND sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không có nghĩa vụ trước bất kỳ thiệt hại, hoặc sự nhiễm vi-rút máy tính nào, đối với các thiết bị vi tính hay các tài sản khác của quý khách, do hậu quả của việc truy cập, sử dụng, hay duyệt trang thông tin điện tử này hay việc tải xuống các thông tin, dữ liệu, đoạn văn, các hình ảnh, phim, hay âm thanh từ trang thông tin điện tử này.

GIỚI HẠN SỬ DỤNG THÔNG TIN

Trang thông tin điện tử này thuộc sở hữu và được vận hành bởi CỦ CHI LAND. Trừ trường hợp được CỦ CHI LAND cho phép cụ thể, không được phép sao chụp, sao chép lại, xuất bản lại, tải lên, gửi đi, chuyển hay phân phát bất cứ thông tin nào từ trang thông tin điện tử này hay bất cứ trang thông tin điện tử nào thuộc sở hữu, vận hành, cấp phép hay kiểm soát bởi CỦ CHI LAND. Quý khách có thể tải xuống các thông tin được thể hiện trên trang thông tin điện tử này để tự sử dụng cho cá nhân của quý khách, với điều kiện quý khách giữ lại các thông báo về bản quyền hay quyền sở hữu trên các thông tin đó. Quý khách không được phép phân phát, sửa chữa, chuyển, sử dụng lại, chuyển lại, hay sử dụng các nội dung trên trang thông tin điện tử này, bao gồm các đoạn văn, hình ảnh, âm thanh hay phim cho các mục đích thương mại hay công cộng nếu không nhận được sự chấp thuận trước bằng văn bản của CỦ CHI LAND. CỦ CHI LAND không đưa ra bất kỳ cam đoan hoặc đảm bảo nào về việc sử dụng các thông tin trên trang thông tin điện tử này của quý khách sẽ không vi phạm quyền của các bên thứ ba.

CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ

Trừ khi được nêu rõ trên trang thông tin điện tử này, CỦ CHI LAND không cam kết rằng các thông tin trên trang thông tin điện tử này là thích hợp và có thể dùng được ở mọi nơi. Việc quý khách truy cập trang thông tin điện tử này sẽ được xem là do quyết định của riêng quý khách và do đó quý khách sẽ chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các quy định của pháp luật tại địa phương của mình. Trừ khi được nêu rõ trong này, các thông tin trong trang thông tin điện tử này không được coi như một lời đề nghị bán hay khuyến khích mua bất kỳ chứng khoán, sản phẩm bảo hiểm hay bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào của CỦ CHI LAND. Không có chứng khoán, sản phẩm bảo hiểm, sản phẩm hay dịch vụ nào được chào bán hoặc sẽ được bán bởi CỦ CHI LAND, hoặc nếu đã được bán bởi CỦ CHI LAND, thì giao dịch đó không có hiệu lực tại các vùng lãnh thổ mà tại đó việc chào bán, khuyến khích, mua hoặc bán các giao dịch như vậy là bất hợp pháp theo qui định của pháp luật về chứng khoán, bảo hiểm hay bất kỳ luật nào khác của vùng lãnh thổ đó. Một số sản phẩm và dịch vụ có thể không triển khai tại một số vùng lãnh thổ.

QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI THÔNG TIN

Mọi thông tin, nếu không phải là dữ liệu hay thông tin cá nhân, mà quý khách chuyển đến CỦ CHI LAND qua trang thông tin điện tử này bằng thư điện tử hay bằng cách khác, bao gồm các dữ liệu, câu hỏi, góp ý, hay đề nghị sẽ được coi như là các thông tin không bí mật và không độc quyền và sẽ trở thành tài sản của CỦ CHI LAND. Các thông tin này, trừ các dữ liệu hoặc thông tin cá nhân, có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sao chép lại, khuyến khích, tiết lộ, chuyển tải, xuất bản, phát thanh, hay gửi đi. CỦ CHI LAND được tự do sử dụng các ý tưởng, khái niệm, bí quyết hay công nghệ có trong các liên lạc của quý khách gửi cho CỦ CHI LAND qua trang thông tin điện tử này hay bằng bất cứ hình thức nào khác cho bất cứ mục đích nào bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát triển và tiếp thị các sản phẩm có sử dụng các thông tin đó.

NHÃN HIỆU HÀNG HÓA VÀ BẢN QUYỀN

Tất cả nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, tên thương mại, logo, và biểu tượng là tài sản thuộc sở hữu của CỦ CHI LAND. Không có bất kỳ nội dung nào tại trang thông tin điện tử này sẽ được hiểu như là việc cấp bất kỳ giấy phép hay quyền nào dưới hình thức ngầm định, không phủ nhận hoặc dưới bất cứ hình thức nào khác để sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hoặc nội dung nào có trên trang thông tin điện tử này mà không có sự cho phép bằng văn bản của CỦ CHI LAND. Quý khách không được phép sử dụng các nhãn hiệu hàng hóa hay bất kỳ nội dung nào khác có trên trang thông tin điện tử này, trừ việc sử dụng đã được cho phép một cách rõ ràng tại trang thông tin điện tử này. Các hình ảnh trên trang thông tin điện tử này là tài sản của CỦ CHI LAND, hoặc chỉ được phép sử dụng khi có chấp thuận của CỦ CHI LAND. Quý khách hoặc bất kỳ cá nhân/tổ chức nào thừa ủy quyền của quý khách không được phép sử dụng các hình ảnh có trên trang thông tin điện tử này trừ khi có sự chấp thuận bằng văn bản của CỦ CHI LAND. Bất kỳ việc sử dụng hình ảnh trái phép nào đều có thể dẫn đến vi phạm pháp luật về bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư, luật xuất bản và các quy định sử dụng thông tin.

GIẤY PHÉP SỬ DỤNG PHẦN MỀM

Quý khách thừa nhận rằng bất kỳ phần mềm nào mình có hoặc được cung cấp trên trang thông tin điện tử này đều có thể có các công nghệ được quản lý chặt chẽ theo các quy định của pháp luật về quản lý xuất khẩu và các qui định khác của Hoa Kỳ và các quốc gia hay vùng lãnh thổ khác. Quý khách theo đây đồng ý rằng quý khách sẽ không chuyển nhượng hoặc xuất khẩu phần mềm vi phạm các qui định và pháp luật về quản lý xuất khẩu đó. CỦ CHI LAND không cho phép tải xuống hay xuất khẩu các phần mềm hay dữ liệu kỹ thuật từ trang thông tin điện tử này tới bất kỳ vùng lãnh thổ nào bị cấm theo các quy định của pháp luật về quản lý xuất khẩu có liên quan.